LIV FOR YOU » Algemene Voorwaarden Liv for You

Algemene Voorwaarden Liv for You & Healing Animals 

Begrippen
Therapeut:
Lisette van der Wulp, eigenaar van Liv for You & Healing Animals (onderdeel van Liv for You), KvK nummer 77269594
Cliënt:
Met cliënt wordt in deze bepalingen bedoeld, een ieder die cliënt is van praktijk Liv for You of van Healing Animals en dus voor zichzelf (waaronder volwassenen, jongeren en kinderen) een (huis)dier of landbouwhuisdier, de therapeut van Liv for You / Healing Animals (onderdeel van Liv for You) inschakelt, producten koopt of deelneemt aan een cursus.
Diercliënt:
Het dier dat door de cliënt voor behandeling wordt aangeboden.

Deze twee (cliënt en dier cliënt) worden hieronder genoemd als “(dier)cliënt”.
Behandeling:
Onder het begrip behandeling vallen: het doen van een intake en onderzoek; het uitvoeren van een behandeling of meerdere behandelingen op de client of op het dier; het geven van advies.
Artikel 1    Algemeen
1.1. De therapeut is geen huisarts en geen dierenarts en is dus niet bevoegd om een diagnose te stellen.
1.2. De cliënt dient bij medische vragen contact op te nemen met een huisarts (geldend voor Liv for You) of dierenarts (geldend bij Healing Animals).
1.3. De werkwijze van de therapeut omvat het toepassen van behandelingen op basis van de Access -Consciousness-methode en/of energetische behandelen en/of een magneetmassage. Het vaststellen en behandelen van energetische blokkades, waardoor het zelfgenezend vermogen wordt bevorderd. Dit heeft een positief effect op het welzijn van de (dier)cliënt en kan ook positief uitwerken op gedragsverandering van mens en dier. Het energetisch werk wordt uitgevoerd volgens de methoden van Access Consciousness en Magneetmassage (Jeanet Bal)
Artikel 2    Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden van Liv for You & Healing Animals (onderdeel van Liv for You), zijn van toepassing op de diensten die de therapeut van Liv for You verricht.
2.2. Deze diensten zijn nader omschreven op de website van Liv for You www.livforyou.nl en www.healinganimals.nl
2.3. Door het maken van een afspraak voor een behandeling en het akkoord gaan met de overeenkomst tot behandeling, aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.4. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden gelden slechts wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3    Totstandkoming van de overeenkomst tot behandeling van de (dier)cliënt
De overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand na een mondeling of schriftelijk akkoord over datum en tijdstip van de behandeling van de (dier)cliënt en wordt bevestigd via e-mail, telefoon of brief.

Artikel 4 Uitvoering van de werkzaamheden

4.1 Het uitvoeren van de behandeling (waaronder Access Consciuosness en Magneetmassage) wordt uitgevoerd in opdracht onder van de client en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van mondelinge informatie.

4.2 De eigenaar van een dier dat geconsulteerd wordt bij Healing Animals is verplicht om alvorens Healing Animals te consulteren voor de zorgvraag bij een dierenarts geweest te zijn, alvorens Healing Animals in te schakelen.


Artikel 5   Annulering
5.1. De cliënt kan tot 24 uur voor het begin van de afspraak voor behandeling kosteloos annuleren.
5.2. Annuleert de cliënt de afspraak binnen 24 uur voor het begin van de behandeling, dan wordt 50 % van het betreffende tarief in rekening gebracht.
5.3. Indien de therapeut van Liv for You/Healing Animals de afspraak voor behandeling moet annuleren, dan kan zij zich beroepen op overmacht, persoonlijke omstandigheden of ziekte en zal zij direct een nieuwe afspraak plannen met de cliënt.
Artikel 6   Betaling
6.1. De overeenkomst tot behandeling van de (dier)cliënt verplicht de cliënt tot betaling van de tarieven van de therapeut, zoals die afgesproken zijn in de overeenkomst en vermeld staan op www.livforyou.nl (mens) en op www.healinganimals.nl (dier)
6.2. De cliënt ontvangt een factuur per e-mail of post. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan of direct na de behandeling per pin of contant.
6.3. De cliënt ontvangt een aanmaning als de betalingstermijn van 14 dagen wordt overschreden.
Artikel 7    Aansprakelijkheid
7.1. De therapeut zal het werk dat zij voor de (dier)cliënt verricht, naar beste kunnen en inzicht uitvoeren.
7.2. De therapeut zal haar bevindingen met betrekking tot de (dier)cliënt transparant communiceren met de cliënt en of zijn/haar ouder(s)/verzorger (bij minderjarige) en een verslag sturen per e-mail of post.
7.3. De therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld als behandeling(en) niet het gewenste resultaat opleveren.
7.4. De therapeut is slechts aansprakelijk wanneer er sprake zou zijn van grove schuld, nalatigheid of opzet. Deze aansprakelijkheid dient alsdan te worden vastgesteld door een deskundige.
7.5. Indien de therapeut op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van één behandeling dat in rekening is gebracht aan de client.
7.6. De cliënt of ouder/verzorger of diereigenaar dient voorafgaand aan de behandeling juiste en volledige gegevens over de (dier)cliënt of zijn of haar kind aan de therapeut door te geven.
7.7. De cliënt of ouder/verzorger of diereigenaar is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij doet met de informatie die de therapeut over de (dier)cliënt aan hem/haar doorgeeft.
Artikel 8    Geheimhouding
De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt en (dier)cliënt die zij verkrijgt bij het uitvoeren van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze niet delen met derden, tenzij de cliënt dat wenselijk vindt en er toestemming voor geeft.

Artikel 9 Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendommen welke toebehoren aan Liv for You / Healing Animals, waaronder rapporten, adviezen, offertes, formulieren, informatievoorziening over behandelingen, zowel op papier als op mijn website, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door cliënten en cursisten. Het is niet de bedoeling dat deze onder de aandacht worden gebracht van derden zonder schriftelijke toestemming van de therapeut.
Artikel 10  Klachten
10.1. Cliënten die ontevreden zijn over de behandeling van de therapeut, moeten dat zo snel mogelijk melden, uiterlijk binnen 2 weken na de behandeling.
10.2. De therapeut en de cliënt zullen zich inspannen om het geschil onderling op te lossen. De therapeut is aangesloten bij CAT beroepsorganisatie en mede bij het GAT-geschillencommissie.
Artikel 11    Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen de therapeut van Liv for You / Healing Animals en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
Artikel 12  Bevoegde rechter
De rechter te Nederland is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
Artikel 13 Verjaring
Alle vorderingen van de cliënt op Liv for You / Healing Animals verjaren na een jaar.